کرونا
مرکز تحقیقات ترومای جاده ای علوم پزشکی گیلان
ایمنی راه

اخبار اختصاصی

تبریک سال 1402

تبریک سال 1402

1401/12/28
جلسه دفاع از پایان نامه دکترای عمومی با عنوان « بررسی تغییرات سطح سرمی اسید اوریک به عنوان بیومارکر پیش بینی کننده نارسایی حاد کلیوی زودرس در بیماران با سوختگی شدید » در مرکز تحقیقات ترومای جاده ای برگزار گردید.

جلسه دفاع از پایان نامه دکترای عمومی با عنوان « بررسی تغییرات سطح سرمی اسید اوریک به عنوان بیومارکر پیش بینی کننده نارسایی حاد کلیوی زودرس در بیماران با سوختگی شدید » در مرکز تحقیقات ترومای جاده ای برگزار گردید.

1401/12/24
جلسه دفاع از پایان نامه دکترای عمومی با عنوان « ارزیابی فعالیت های سازمان های امدادی در پیشگیری از موارد غرق شدگی در استان گیلان در دوران پاندمی کرون» امروز در مرکز تحقیقات ترومای جاده ای برگزار گردید

جلسه دفاع از پایان نامه دکترای عمومی با عنوان « ارزیابی فعالیت های سازمان های امدادی در پیشگیری از موارد غرق شدگی در استان گیلان در دوران پاندمی کرون» امروز در مرکز تحقیقات ترومای جاده ای برگزار گردید

1401/12/09
بازدید سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان از مرکز تحقیقات ترومای جاده ای گیلان

بازدید سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان از مرکز تحقیقات ترومای جاده ای گیلان

1401/12/02
وبینار علمی یک روزه با عنوان

وبینار علمی یک روزه با عنوان " آسیب تروماتیک مغزی " در مرکز تحقیقات تروما برگزار گردید.

1401/11/30
وبینار علمی یک روزه با عنوان

وبینار علمی یک روزه با عنوان " کاربرد پزشکی از راه دور در مدیریت حوادث ترومایی" در مرکز تحقیقات تروما برگزار گردید

1401/11/26
جلسه دفاع از پیش نویس پایان نامه دکترای عمومی با عنوان «اندازه گیری هزینه های بستری، مراقبت و بازتوانی در بیماران ضایعه نخاعی در گیلان» در مرکز تحقیقات ترومای جاده ای برگزار گردید.

جلسه دفاع از پیش نویس پایان نامه دکترای عمومی با عنوان «اندازه گیری هزینه های بستری، مراقبت و بازتوانی در بیماران ضایعه نخاعی در گیلان» در مرکز تحقیقات ترومای جاده ای برگزار گردید.

1401/11/26
وبینار علمی یک روزه با عنوان

وبینار علمی یک روزه با عنوان " آسیب تروماتیک مغزی" در مرکز تحقیقات ترومای جاده ای گیلان برگزار می گردد

1401/11/12
وبینار علمی یک روزه با عنوان

وبینار علمی یک روزه با عنوان "کاربرد پزشکی از راه دور در مدیریت حوادث ترومایی" در مرکز تحقیقات ترومای جاده ای گیلان برگزار می گردد

1401/11/12
جلسه دفاع از پیش نویس پایان نامه دکترای عمومی با عنوان « تحلیل و پیش بینی روند تصادفات جاده ای در استان گیلان»  امروز در مرکز تحقیقات ترومای جاده ای برگزار گردید.

جلسه دفاع از پیش نویس پایان نامه دکترای عمومی با عنوان « تحلیل و پیش بینی روند تصادفات جاده ای در استان گیلان» امروز در مرکز تحقیقات ترومای جاده ای برگزار گردید.

1401/11/12
جلسه دفاع از پایان نامه دکترای عمومی با عنوان

جلسه دفاع از پایان نامه دکترای عمومی با عنوان "بررسی رابطه ی سطح سرمی ویتامین D زمان پذیرش با پیامد های بالینی بیماران سوختگی بزرگسال 89-18 سال در مرکز آموزشی درمانی ولایت رشت" امروز در مرکز تحقیقات ترومای جاده ای برگزار گردید.

1401/11/12
جلسه دفاع از پیش نویس پایان نامه دکترای عمومی با عنوان « بررسی وضعیت عملکرد دست بدنبال درمان نگهدارنده در شکستگیهای سوپراکندیالر استخوان بازو در اطفال با استفاده از پرسشنامه DASH در بیمارستان پورسینا شهر رشت 1389 تا1399»  امروز در مرکز تحقیقات ترومای جاده ای برگزار گردید.

جلسه دفاع از پیش نویس پایان نامه دکترای عمومی با عنوان « بررسی وضعیت عملکرد دست بدنبال درمان نگهدارنده در شکستگیهای سوپراکندیالر استخوان بازو در اطفال با استفاده از پرسشنامه DASH در بیمارستان پورسینا شهر رشت 1389 تا1399» امروز در مرکز تحقیقات ترومای جاده ای برگزار گردید.

1401/11/11
جلسه دفاع از پایان نامه دکترای عمومی با عنوان «سنتز و استفاده از نانو ذرات مغناطیسی Fe3o4@mcm41 عامل دار شده به کمک ماده ی کنتراست وریدی در تصویربرداری پزشکی موش های صحرایی نر ترومایی» امروز در مرکز تحقیقات ترومای جاده ای برگزار گردید

جلسه دفاع از پایان نامه دکترای عمومی با عنوان «سنتز و استفاده از نانو ذرات مغناطیسی Fe3o4@mcm41 عامل دار شده به کمک ماده ی کنتراست وریدی در تصویربرداری پزشکی موش های صحرایی نر ترومایی» امروز در مرکز تحقیقات ترومای جاده ای برگزار گردید

1401/11/10
جلسه دفاع از پایان نامه دکترای عمومی با عنوان « بررسی روند غرق شدگی کودکان در استان گیلان از سال 1396 تا 1400 » امروز در مرکز تحقیقات ترومای جاده ای برگزار گردید

جلسه دفاع از پایان نامه دکترای عمومی با عنوان « بررسی روند غرق شدگی کودکان در استان گیلان از سال 1396 تا 1400 » امروز در مرکز تحقیقات ترومای جاده ای برگزار گردید

1401/11/02
جلسه دفاع از پیش نویس طرح پژوهشی با عنوان

جلسه دفاع از پیش نویس طرح پژوهشی با عنوان "طراحی، توسعه و ارزیابی اپلیکیشن مبتنی بر تلفن همراه جهت پیشگیری، مدیریت و بازتوانی در حوادث ترافیکی " در مرکز تحقیقات تروما جاده ای برگزار گردید.

1401/11/01
دیدار معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و درمان پزشکی جناب آقای دکتر یونس پناهی و  سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی گیلان جناب آقای دکتر محمد تقی آشوبی از مرکز تحقیقات ترومای جاده ای

دیدار معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و درمان پزشکی جناب آقای دکتر یونس پناهی و سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی گیلان جناب آقای دکتر محمد تقی آشوبی از مرکز تحقیقات ترومای جاده ای

1401/10/28
جلسه دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی با عنوان

جلسه دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی با عنوان "بررسی دیدگاه متخصصین در ارتباط با انتخاب ابزار تصویر برداری تشخیصی در بیماران باردار با ترومای متعدد مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی پورسینا" امروز در مرکز تحقیقات ترومای جاده ای برگزار گردید.

1401/10/11
جلسه نشست تخصصی مصوبات کارگروه پیشگیری و حوادث ترافیکی استان در مرکز تحقیقات ترومای جاده ای برگزار گردید

جلسه نشست تخصصی مصوبات کارگروه پیشگیری و حوادث ترافیکی استان در مرکز تحقیقات ترومای جاده ای برگزار گردید

1401/10/10
آرشیو
آرشیو