اعضای کمیته پرستاری

 

 1  
خانم دکتر ملوک پورعلیزاده 

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
مسئول کمیته پرستاری

دکتری تخصصی آموزش پرستاری

استادیارعضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

Resume: PDF-download

 2    
خانم شادمان رضا ماسوله

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
عضو کمیته پرستاری 

کارشناس ارشد آموزش پرستاری (گرایش داخلی و جراحی)

محقق و پژوهشگر

Resume: PDF-download

 
 3  
خانم فاطمه مسکینی
مترون مرکز آموزشی درمانی پورسینا

محقق و پژوهشگر

Resume: PDF-download

 
 
4 
خانم ماریا مقتدر

کارشناس پرستاری و سوپروایزر آموزشی

محقق و پژوهشگر

Resume: PDF-download

Email: maria.moghtader@gmail.com

 
 5  
خانم لیلا میرهادیان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

Resume: PDF-download

Email: LM30075@yahoo.com

6
 

 
خانم لیلا کوچکی نژاد

کارشناس پرستاری
کارشناس ارشد مدیریت
منابع انسانی

مدیریت مرکز تحقیقات تروما جاده‌ای

محقق و پژوهشگر

Resume: PDF-download

Email: lkouchaki1357@gmail.com 

 7    
آقای علیرضا اصغرزاده

کارشناس پرستاری

محقق و پژوهشگر

Resume: PDF-download

 
 8    
خانم سکینه پرستش

کارشناس پرستاری
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

محقق و پژوهشگر

Resume: PDF-download

 
 10    
خانم مریم حسین زاده

کارشناس پرستاری

محقق و پژوهشگر

Resume: PDF-download

 
 11  

 
خانم زهرا حقدوست

 کارشناسی ارشد پرستاری (داخلی جراحی)

محقق و پژوهشگر

Resume: PDF-download

Email: haghdoostzahra@yahoo.com


 
 12  


 
خانم زهرا خشنودی

کارشناس پرستاری

محقق و پژوهشگر

Resume: PDF-download

 
 13    
خانم مریم سلمانی پیشه

کارشناس پرستاری

محقق و پژوهشگر

Resume: PDF-download

 
 15  
خانم میترا صدقی ثابت

 کارشناسی ارشد پرستاری (داخلی جراحی)

محقق و پژوهشگر

Resume: PDF-download

Email: mitrasedghisabet@gmail.com

 
 17  

خانم زهرا قربانی

کارشناس پرستاری و کارشناس ارشد روانشناسی عمومی


Resume: PDF-download

Email: reyhanjn@gmail.com

 
 8  
 
خانم مینا محسنی
 

کارشناس ارشد پرستاری

 
Resume: PDF-download

Email:minamohseni33@yahoo.com

 
 
آخرین بروز رسانی : 01 آذر 1401