بسمه تعالی

اولویتهای پژوهشی کمیته پرستاری مرکز تحقیقات ترومای جاده ای دانشگاه علوم پزشکی گیلان

1- مراقبتهای پرستاری در ترومای سروگردن

- تغییرات علایم حیاتی بعد ازترومای سر

- مراقبتهای پرستاری در هیپوکسی مغزی

- پرستاری در آسیبهای مجاری هوایی فوقانی ناشی از ترومای سر و گردن و...................

2-پرستاری در اختلالات حرکتی ناشی از تروما

3- آموزش و کاربرد راهکارهای پیشگیری از حوادث

4-کاربرد نرم افزارهای آموزشی در پیشگیری از حوادث

5-استفاده از فناوریهای نوآورانه در سطوح مختلف مراقبتی (3 سطح پیشگیری)

6- پرستاری توانبخشی بدنبال اختلالات ناشی از تروماهای سیستم اعصاب مرکزی

7-پیشگیری از تروما در گروههای آسیب پذیر(کودک آزاری،سالمندان، بارداری و...)

8-مراقبتهای پیش بیمارستانی

9-پرستاری اورژانس (تروماها- مسمومیت-سوختگی-تصادفات و حوادث جاده ای-سقوط از ارتفاع-حوادث ورزشی-و.....)

10- عناوین مربوط به مداخلات پرستار در احیای قلبی ریوی و کد CPR

11- مباحث مربوط به مدیریت مراقبت در تروماها و بخش اورژانس

12-پرستاری در خونریزیهای مغزی

13- پرستاری در بخشهای مراقبت ویژه(ICU) نورولوژی

14-مباحث اخلاقی در پرستاری اورژانس وتروما

15-پرستاری در بحران وبلایای طبیعی

16-نقش پرستاردر پیگیریهای تبعیت از درمان بعد از ترخیص


آخرین بروز رسانی : 01 آذر 1401