مدارک مورد نیاز جهت ثبت پروپوزال  

فرم پیش نویس طرح پژوهشی

فرم پیش نویس پایان نامه 

فرم کمیته بررسی

درخواست کد اخلاق

فرم تاییدیه کتابخانه 

مبنی بر تکراری نبودن موضوع

نامه از مرکز تحقیقات با مهر و امضای رییس مرکز(جهت معرفی دانشجو برای گرفتن کد ثبت)

پرینت مصوب کمیته اخلاق(کد اخلاق)

فرم ثبت پایان نامه

با امضای استاد راهنما، استاد مشاور و مدیرگروه

صورتجلسه دفاع پروپوزال( زمان و مکان مشخص باشد. اساتید راهنما، اساتید مشاور، داروهای تخصصی و داور شورایی مشخص باشد.)

پیش نویس پایان نامه با امضای استاد راهنما، استاد مشاور و دانشجو

CD شامل پیش نویس پایان نامه(word و pdf) و سه مقاله مرتبط با پایان نامه به صورت pdf

اگر پایان نامه، کارآزمایی بالینی باشد: پرینت در سامانه IRCT.ir

تاییدیه انجام اصلاحات پروپوزال

 

 

اگر طرح، پایان نامه ای باشد، مدارک زیر نیز مورد نیاز است:

قرارداد طرح با امضای مجری طرح، رییس مرکز تحقیقات و معاون تحقیقات دانشگاه

پیش نویس طرح پژوهشی با امضای مجری طرح و همکاران طرح

CD شامل پیش نویس طرح پژوهشی و پیش نویس پایان نامه(word و pdf) و سه مقاله

فرم گزارش پیشرفت طرح پژوهشی با فرمت Word

رضایت نامه همکاران طرح

( افرادی که در طرح قرارداد طرح هستند اما جزو اساتید راهنما و مشاور نیستند.)

 

 

اگر طرح، پایان نامه، کارآزمایی بالینی باشد:

پرینت در سامانه IRCT.ir

پیش نویس طرح پژوهشی کارآزمایی بالینی با امضای مجری طرح و همکاران طرح

فرم رضایت نامه آگاهانه

 

 

 

                                                               مدارک مورد نیاز جهت دفاع پایان نامه

 

فرم تعیین تاریخ دفاع پایان نامه(با امضای دانشجو، اساتید راهنما و مشاور)

 

فرم تعیین داورهای دفاع پایان نامه(با امضای مدیر گروه)

 

فرم برگ نمره(صورتجلسه ارزیابی) با امضای اساتید راهنما، اساتید مشاور، داورها و معاونت تحقیقات دانشکده

 

نمونه پایان نامه

 

تاییدیه انجام اصلاحات پایان نامه 

با امضای اساتید راهنما، اساتید مشاور و داورها

فرم رسیدCD 

(تحویل CD پایان نامه اصلاح شده به اساتید راهنما و اساتید مشاور)

فرم برگ نمره(صورتجلسه ارزیابی) با امضای اساتید راهنما، اساتید مشاور و معاونت تحقیقات دانشکده

فرم های ارزشیابی جلسه دفاع با نمره و امضای اساتید

 

فرم تاییدیه ارائه پایان نامه به کتابخانه مرکزی با امضای اساتید راهنما

CD شامل پایان نامه اصلاح شده(word و pdf) به همراه برگ نمره در صفحه سوم پایان نامه

 

فرم ترجمان دانش 

 

نامه از مرکز تحقیقات با مهر و امضای رییس مرکز

 

 

آخرین بروز رسانی : 19 آذر 1401