«الویت های تحقیقاتی مرکز تحقیقات تروما جاده ای گیلان»


 

 

پایه و اساس پژوهشهای کاربردی این مرکز بر پایه موارد زیر استوار میباشد: 

 
 

 

بر این اساس این مرکز انتظار دارد کلیه پژوهشگران طرح های پیشنهادی خود را در این راستا تنظیم و ارائه نمایند:

 

1. بررسی فقر ناشی از حوادث جاده ای در خانوار های گیلانی

2. بررسی راهکارهای اجرای  یک سیستم  تروما در استان گیلان

3. بررسی رفتارهای خطرناک رانندگی وعلل آن

4. ضایعات نخاعی و یا ناتوانی ناشی از تصادفات جاده ای

5. مواجهه با حوادث جاده ای در گروههای مختلف اقتصادی و اجتماعی

6. نقاط حادثه خیز  وشناسایی راههای رفع آنها

7. دسترسی به خدمات بازتوانی در  حوادث جاده ای

8. هزینه حوادث جاده ای در استان وکشور

9. الکل و حوادث جاده ای

10. فناوری های نوین ایمنی خودرو و اثر بخشی و پیاده سازی آنها

11. فناوری های  ایمنی جاده  و اثر بخشی و پیاده سازی آنها

12. پیامد های فیزیکی وروانی پس از حوادث در گروههای مختلف جامعه

13. پیش گویی کننده های حوادث جاده ای

14. مرگ  قابل پیشگیری در تصادفات جاده ای و عوامل مرتبط با آن

15. بررسی راهکارهای بهبود کیفیت در ارائه خدمات درمانی به بیماران تروماییپ

16. ارزیابی اثر بخشی آموزش مهارتهای رانندگی

17.  بار تصادفات جاده ای در استان و کشور

18. مطالعات اپیدمیولوژیک تروما

19. بررسی پیامدهای ناشی از تروما در ایران

20. میزان ناتوانی گروههای مختلف جامعه به دلیل حوادث جاده ای

  

 

«Research Map»


 

 

 

  

 

«Research Line»


 

 

«Road Map»


 

 

 

آخرین بروز رسانی : 01 آذر 1401