طرح های پژوهشی کمیته پرستاری مرکز تحقیقات ترومای جاده ای گیلان

1- بررسی فراوانی و پیامدهای ناشی از خشونت فیزیکی و عوامل مرتبط با آن در مراجعه کنندگان به اورژانس مرکز آموزشی درمانی پورسینا رشت در سال 1395

2- بررسی کیفیت خدمات پرستاری و عوامل مرتبط با آن در بیماران ترومایی مرکز آموزشی درمانی پورسینا سال 1396

3- بررسی میزان رضایت شغلی و برخی عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در مرکز آموزشی درمانی پورسینای شهر رشت در سال 1395


آخرین بروز رسانی : 01 آذر 1401