« پایان نامه های مرکز تحقیقات تروما جاده ای»


1- ارزیابی روش های سنجش کمی تروما درمرگ ومیر بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان پورسینا رشت در سال 90-89

2- بررسی اپیدمیولوژی آسیب های مغزی ناشی از تروما در بیمارستان پورسینای رشت در طی سال 1390 تا 1391

3-ارزیابی سیستم نمره دهی MGAP (نوع آسیب ، GCS،سن و فشار سیستولیک)جهت پیش بینی مرگ و میر بیماران ترومایی مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت

4- تعیین همبستگی نمره ی کواگولوپاتی و نمره ی پیامد در بیماران مبتلا به ترومای متوسط سر

5- بررسی فراوانی آسیب ارگان های داخل شکمی در بیماران با شکستگی دنده مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت

6- ارزیابی پیامد دو تکنیک برشهای متعدد دورا و استفاده از دورال پچ در بیماران مبتلا به هماتوم ساب دورال حاد

7- بررسی ناتوانیهای ارتوپدیک ناشی از ترومای جاده ای در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا در طی سال های 89-1390

8- بررسی سطح اسید لاکتیک وریدی در بیماران ترومایی شدید پایدار و عوامل همراه

9- بررسی اپیدمیولوژیک ترومای سالمندان در بیمارستان پورسینای رشت -1391

10- تعیین غلظت های سرمی انولاز ویژه نورون (NSE)  و پروتئین S100b  در بیماران مبتلا به آسیب منتشر آکسونی

11- بررسی اپیدمیولوژیک شکستگی های قاعده جمجمه در بیماران مبتلا به ضربه به سر بستری شده در بخش جراحی اعصاب بیمارستان پورسینا رشت  طی یکسال ( 73/7/1 لغایت 74/7/1)

12- ارزیابی شیوع و عوامل مرتبط با هیپرناترمی در بیماران با حوادث ایسکمیک عروق مغزی بستری شده در بخش ترومای بیمارستان پورسینای رشت از شهریور 1391 تا شهریور 1393

13- رابطه افسردگی و خطاهای شناختی با توجه پایدار در بیماران آسیب مغزی تروماتیک بر حسب شدت آسیب

14- تقطیع تومور مغزی در تصاویر تشدید مغناطیسی با استفاده از مدل های کانتور فعال

15- بررسی ویژگیهای جراحی اسپوندیلولیستزیس در بیماران جراحی شده در بیمارستان پورسینا از سال 82-89

16- بررسی میزان رضایت بیماران در اورژانس دو بیمارستان پورسینای رشت در سال 1391

17- بررسی ارتباط Glasgow Coma Scale  بدو ورود با اندازه ضایعات فوکال مغزی در اولین CT Scan  بیماران با ترومای جمجمه در بیمارستان پورسینا

18- بررسی ارتباط فشار داخل جمجمه با ضخامت قطر غلاف عصب اپتیک

19- بررسی میانگین زمان انتظار ارائه ی خدمات اورژانس در بیماران بستری شده در اورژانس بیمارستان پورسینای رشت

20- فراوانی نسبی صدمات نخاعی در بیماران دچار ترومای ستون مهره ها در بیمارستان پورسینای رشت مهرماه 1384 تا بهمن ماه 1385

21- بررسی ارتباط Schmorl’s Node  و یافته های مرتبط با تغییرات دژنراتیو دیسک بین مهره ای در MRI  لومبوساکرال مراجعه کنندگان بیمارستان پورسینا

22- تعیین ماهیت ، فراوانی و عوامل پیش بینی کننده بروز اختلالات روانی پس از آسیب مغزی تروماتیک

23- تعیین فراوانی دررفتگی تروماتیک زانو و عوارض عروقی و عصبی همراه در بیماران ارتوپدی مراجعه کننده به بیمارستان های پورسینا و آریای رشت در فاصله سالهای 1381-1385

24- اندازه گیری تراز سرمی فنی توئین در بیماران مبتلا به تروما سر بستری شده در بیمارستان پورسینا رشت

25- مقایسه نتایج بازسازی لیگامان صلیبی قدامی در افراد بالای 50 سال و افراد زیر 30 سال در بیمارستان پورسینا رشت و اختر تهران از مهر سال 86 لغایت مهر سال90

26- بررسی ارتباط بین شکستگی های قسمت میانی صورت با صدمات مغزی

27- بررسی ارتباط Pulsatility Index  با پیش آگهی بیماران ترومای سر متوسط مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت در سال 1389

28- بررسی توافق بین درصد جابه جایی مهره در اسپوندیلولیستزیس تشخیص داده شده در گرافی ساده ی لترال ایستاده و لترال سوپاین و MRI

29- بهبود عملکرد حذف نویز رایسین (Rician)  در تصاویر تشدید مغناطیسی  (MRI)  

30- بررسی میزان بقاء پس از عمل جراحی در بیماران مبتلا به گلیوبلاستوما مولتی فرم از سال 1385 تا 1390

31- تعیین میزان بقای بیماران ترومایی بستری شده در بیمارستان پورسینای رشت از تاریخ 82/2/1 لغایت 82/6/1 در مقایسه با بقای مورد انتظار در سیستم مشخص کننده شدت تروما (Ascot)

32- بررسی اثر رژیم تغذیه ای "روی" در پیامد بیماران مبتلا به ضربه های شدید مغزی در بیمارستان پورسینای رشت در سال 1382

33- یافته های اتوپسی در بررسی بیماران با ترومای سر در طول یکسال از اول مهر 78 لغایت 79

34- بررسی سیر تغییرات هموگلوبین در مبتلایان آسیب شدید مغزی ، بستری در I.C.U.  بیمارستان پورسینای رشت

35- بررسی فراوانی نسبی علل منجر به فاشیوتومی اندام تحتانی و پیامد حاصل ازآن در فاصله زمانی 1386 تا1390 در بیمارستان پورسینای رشت

36- بررسی ارتباط اختلالات سطح سرمی سدیم با مورتالیتی در بیماران مبتلا به صدمات تروماتیک مغزی مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای شهر رشت در سال 1393

37-  بررسی فراوانی آسیب های مهره های گردنی در بیماران با ترومای گردنی مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت از اول مهر 1388 تا 31 شهریور 1391  

38- بررسی همسویی نتایج گرافی قفسه سینه و علائم بالینی در تعیین نیاز به انجام مداخله مجدد بعد از خارج کردن لوله قفسه سینه در بیماران ترومایی

39- بررسی ویژگی های بیماران مبتلا به نقص دیواره جمجمه مراجعه کننده به بخش های جراحی مغز و اعصاب بیمارستان پورسینا رشت از سال 1367 تا 1377

40- بررسی فراوانی نسبی شکستگی های ستون فقران در بیماران پذیرفته شده در بخش فوریتهای بیمارستان پورسینای رشت از سال 1382- 1380

41- بررسی عود و عوارض پس از Radiofrequency Ablation در مبتلایان به نارسایی صافن بزرگ مراجعه کننده به کلینیک جراحی عروق از سال 1388 تا 1392

42- ارزیابی نتایج توتال تیروئیدکتومی در بیماران مبتلا به گواتر مولتی ندولر مراجعه کننده به درمانگاه جراحی بیمارستان رازی رشت طی سال 1390و 1391

43- بررسی اپیدمیولوژیک موارد حلق آویزی غیرقضایی در بیمارستان های استان گیلان در سال های

44- بررسی عوامل پیش بینی کننده در پیامد سه ماهه بیماران دچار خونریزی داخل مغزی مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان پورسینا

45- ارزیابی شیوع و عوامل مرتبط هیپر ناترمی در بیماران با حوادث ایسکمیک عروق مغزی بستری شده در بخش ترومای بیمارستان پورسینای رشت از شهریور 1391تا شهریور1393

46- برآورد بهترین نقطه جداسازی (cut off) تشخیص افسردگی براساس پرسشنامه 21    گزینه ای بک در بیماران مبتلا به MS  مراجعه کننده به انجمن MS استان گیلان

47- بررسی اپیدمیولوژی آسیب های مغزی ناشی از تروما در بیمارستان پورسینای رشت در طی سال 1390 تا 1391

48-بررسی عوامل موثر بر مسمومیت ناشی از مصرف قرص فسفید آلومینیوم (قرص برنج) دربیماران مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت در طول سال های1388 الی 1392

49-مقایسه سطح سرمی استروژن و پروژسترون و نسبت آنها در بیماران مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک و گروه شاهد

50-ارتباط سطح سرمی اسید اوریک با ضخامت اینتیما مدیا کاروتید در بیماران مبتلا به فشار خون بالا: مطالعه­ای موردی -شاهدی

51- ارزیابی نتایج معاینات بالینی سریال تروماهای نافذ شکم ،ناشی از اصابت چاقو در بیمارستان پوریسینای رشت از شهریور 1389 تا شهریور 1392

52- بررسی اعتبار ماموگرافی در تشخیص کانسر پستان

53- مقایسه پیامد دو تکنیک جراحی فورامینوتومی + فیکساسیون و فورامینوتومی + فیکساسیون + PLIF در بیماران اسپوندیلولیستزیس Low grade  در بیمارستان پورسینای رشت در سالهای 1391 تا 1393

54- بررسی اقدامات اولیه ی درمانی انجام شده بر اساس اصول A.T.L.S  در بیماران با ترومای متعدد ارجاعی از مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان به مرکز آموزشی درمانی پورسینای رشت، از اول شهریور ماه 1392 لغایت پایان شهریور ماه 1393

54- بررسی الگوی شکستگی ها در سالمندان مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا 1390

55- بررسی علل بستری مجدد بیماران نورولوژیک در اورژانس پورسینا طی سال 93-1392

56- بررسی کیفت ثبت رضایت آگاهانه در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان-رشت زمستان سال 1392

57- مقایسه نتایج درمان جراحی شکستگیهای انفجاری ستون فقرات توراکولومبار به دو روش پیچ گذاری پدیکل قطعه کوتاه و قطعه بلند در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت از سال 92-1390

58-بررسی ارتباط اختلالات سطح سرمی سدیم با مورتالیتی در بیماران مبتلا به صدمات تروماتیک مغزی مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای شهر رشت در سال 1393

59-بررسی فراوانی دیابت ناشناخته در بیماران سکته مغزی و عوامل مرتبط با آن درمراجعه­کنندگان به بیمارستان پورسینا در پاییز سال 1394

60-مقایسه دو روش تنودز داخل مفصلی در مقابل ساب پکتورال سر دراز بای سپس در درمان پاتولوزی بای سپس همراه با پارگی کاف

61-مقایسه پاسخ به درمان چهار روش اولتراسوند، لیزر کم توان به همراه اولتراسوند، تزریق کورتیکواستروئید با هدایت سونوگرافی خارج و داخل غلاف تاندون سر دراز عضله بای سپس در درمان تاندونیت  بای سپس 1393

62- بررسی یافته های سی تی اسکن در بیماران ترومایی مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت با Fast  مثبت و علائم حیاتی Stable و معاینه شکمی نرمال طی سال های 92 تا 93

63-بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین D3 با ضخامت اینتیما مدیای کاروتید (IMT)  در بیمارستان  پورسینای رشت در سال 1394-93

64- بررسی نتایج لوبکتومی در بیماران ترومای شدید مغزی دچار کانتیوژن یا هماتوم داخل مغزی تاخیری، در بیمارستان پورسینای رشت طی سالهای 1392- 1380

65 - بررسی یافته های داپلر شریانهای کرانیوسرویکال در بیماران دچار سکته مغزی ایسکمیک بستری در مرکز آموزشی و درمانی پورسینا رشت در سال 1393

66- بررسی فراوانی نسبی مقلدهای سکته مغزی در بیماران مراجعه کننده با تابلوی بالینی سکته مغزی به بیمارستان پورسینای رشت در سال 1392

67- بررسی عود و عوارض پس از رادیو فرکونسی ابلیشن  در مبتلایان به  نارسایی صافن بزرگ مراجعه کننده به کلینیک جراحی عروق از سال 1388 تا 1392

68 - ارزیابی ترومای قفسه سینه در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا رشت در سال 92

69-بررسی همسویی نتایج گرافی قفسه سینه و علائم بالینی در تعیین نیاز به انجام مداخله مجدد بعد از خارج کردن لوله قفسه سینه در بیماران ترومایی

70-بررسی مقایسه ای اثر ممانتین و دارونما بر پیامد و نتایج عملکردی بیماران مبتلا به سکته های خونریزی دهنده ی داخل مغزی

71-بررسی توافق بین درصد جابه جایی مهره در اسپوندیلولیستزیس تشخیص داده شده در گرافی ساده ی لترال ایستاده و لترال سوپاین و MRI

72- بررسی میزان بروز نوروپاتی محیطی در بیماران مبتلا به سرطان دستگاه گوارش تحت درمان با اگزالی-پلاتین مراجعه کننده به بخش نوارعصب-عضله بیمارستان پورسینا رشت درسال 93- 1392 و مقایسه ی یافته های مطالعه ی الکترودیاگنوستیک اعصاب حسی و حرکتی قبل و بعد از درمان

73-بررسی فراوانی پلیمورفیسم ژنتیکی رسپتور ویتامین D در بیماران مراجعه کننده با کمر درد به کلینیک­های نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1392 -93

74-بررسی اپیدمیولوژیک تصادفات جاده ای در مناطق روستایی استان گیلان 1393

75-مقایسه کارایی و ایمنی استامینوفن وریدی و کتورولاک در درمان سردرد ناشی از ضربه به سر در بیماران بستری شده در بخش اورژانس بیمارستان پورسینا در سال 1393

76-بررسی میزان شیوع دیس ریتمی بر اساس الکتروکاردیوگرام اولیه در بیماران مبتلا به حمله حاد بیماری مزمن انسداد ریوی مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان رازی رشت

77-بررسی شیوع نارسایی قلب در بیماران مبتلا به سکته مغزی در بیمارستان پورسینا، سال ۱۳۹۴

78-مقایسه ی اثر فاکتور تحریک کننده ی کلونی گرانولوسیتی (GCSF) با سلولهای بنیادی مزانشیمی در بازگشت عملکرد لوکوموتور نخاع در موشهای صحرایی دچار ضایعه نخاعی

79- بررسی ارتباط تغییرات الکتروکاردیوگرافی با پیامد سکته مغزی ایسکمیک در بیمارانمراجعه­کننده به بیمارستان پورسینای رشت در سال 1393

80- مقایسه دو روش تنوتومی و تنودز در درمان پاتولوژی سر دراز بای سپس همراه با پارگی کاف در مشهد و گیلان در آبان ماه 92-اسفند 93

81-بررسی همراهی اولین سطح خونی پتاسیم اندازه گیری شده با مرگ داخل بیمارستانی بیماران سکته مغزی بستری شده در بیمارستان پور سینای رشت

82-بررسی اپیدمیولوژیک تصادفات جاده ای در مناطق روستایی استان گیلان 1393

83-مقایسه ی اثر درمانی فاکتور محرک کولونی گرانولوسیت(G-CSF) با متیل پردنیزولون در بیماران آسیب نخاعی تروماتیک حاد مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت

84 - بررسی میزان بروز تشنج های پس از ترومای سر و عوامل خطر مربوطه

85- بررسی شیوع اختلال شناختی (Cognitive Impairment) و عوامل همراه در بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت (1394)

86- بررسی آگاهی پرستاران اورژانس  ICU و  و CCU  بیمارستانهای آموزشی رشت از الگوریتم BLS گایدلاین AHA 2015

87- بررسی میزان بروز عفونت­های بیمارستانی در بیماران بستری در ICU جنرال بیمارستان پورسینا در دی ماه 92 تا دی ماه 93

88- بررسی فراوانی انواع آللهای ژن آپولیپو پروتئین E در بیماران آلزایمر مراجعه کننده به کلینیک درمانی امام رضا (ع) در نیمسال اول سال 1394

89- مقایسه تاثیر مشاوره به دو روش دورا­پرستاری و رو در رو بر نشانه­های اختلال استرس پس از سانحه رانندگی و تبیین تجربیات بیماران از مداخله

90- بررسی میزان آگاهی و عملکرد کارورزان ورودی سال 1388 دانشگاه علوم پزشکی گیلان از کاربرد کلار گردنی در بیماران ترومایی- زمستان 1395

91- بررسی فراوانی بیماران با خونریزی داخل شکمی ولگنی مبتلا به شکستگی مفصل هیپ با استفاده از ابزار سونوگرافی متمرکز شکمی تروما (FAST) مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان پورسینا در 6 ماه شهریور الی بهمن سال 94

92- بررسی  ارتباط افزایش بیلی روبین با آپاندیسیت گانگرنه و پرفوره در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا در سال94

93- بررسی شدت دردو عوامل پیش بیمارستانی مرتبط با آن در بیماران ترومایی مراجعه­کننده به بیمارستان پورسینای رشت در سال 1395

94- ارزیابی بالینی درمان افتادگی پا از طریق انتقال عصب به عضله تیبیالیس قدامی از اردیبهشت 94 تا اردیبهشت 95

95- تعیین فراوانی و انواع شکستگی‌های تشخیص داده نشده در بیماران ترومایی مراجعه نموده به بیمارستان پورسینای رشت در طی سال­های 1393- 1391

96- بررسی اثر بیان بیش از حد گیرنده­ی فاکتور رشد عروقی (EGFR) و فاکتور رشد عروقی اندوتلیالی (VEGF) بر روی میزان بقاء بیماران مبتلا به گلیوبلاستوم مولتی فرم مراجعه­کننده به بیمارستان پورسینای شهر رشت

97- ارزیابی تشخیصی معیارهای بالینی جهت انجام سی تی اسکن در بیماران با آسیب خفیف به سر مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان پورسینا سال 1395

98- مقایسه سبک دفاعی و صفات شخصیت درافراد داوطلب جراحی زیبایی مراجعه­کننده به مراکزجراحی پلاستیک و گروه شاهد در شهر رشت در طی سال 1395

99- بررسی رابطه مولفه­های فراشناختی و اختلال بدشکلی بدن درمراجعه کنندگان داوطلب جراحی زیبایی در شهر رشت درطی سال 1396

100- بررسی ارتباط ناگویی هیجانی و ویژگی شخصیت و تصور بدن با اضافه وزن در دانشجویان دختر مشغول به تحصیل دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1395- 1396

101- بررسی عوارض تصادفات جاده ای در مصدومین سالمند شهر رشت  ,1393-1394

102- بررسی اختلالات همودینامیک قابل نمایش توسط داپلر ترانس کرانیالدر بیماران سکته مغزی ایسکمیک باوبدون سابقه اعتیاد به تریاک

103- بررسی فراوانی نسبی و عوامل مؤثر بر اعمال خشونت نسبت به پرسنل اورژانس پیش­بیمارستانی استان گیلان در سال ۹۷

104- بررسی اثر مداخله­ای آموزش پرسنل اورژانس پیش­بیمارستانی (EMS) شهرستان رشت در خصوص آگاهی نسبت به بستن کلار گردنی در ترومای سر و گردن در سال 1396

105- بررسی میزان آگاهی پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی گیلان (EMS) از اصول ایمنی شغلی در شهرستان رشت در سال 1397-98

106- بررسی ارزش تشخیصیFAST در جراحی لاپاروتومی مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا از شهریور سال 1395 تا اسفند 1396

107- بررسی فراوانی مرگ و میر بیمارستانی ناشی از ترومای مغزی شدید و عوامل مرتبط با آن در کودکان و نوجوانان مراجعه­کننده به مرکز پورسینای رشت در سالهای 95-94

108- بررسی مقایسه ﺍﯼ اثربخشی پرومتازین عضلانی با دیازپام وریدی در درمان بیماران مبتلا به سرگیجه حاد محیطی مراجعه کننده به اورژانس  بیمارستان پورسینا سال 1395-1396

109- بررسی فراوانی وضعیت آسیب های شکمی ناشی از ترومای نافذ شکم  در بیماران بستری در بیمارستان پورسینای رشت در سال 95 تا 97

110- بررسی تاثیر لیدوکائین 5/0%داخل بینی در درمان اسپاستیسیتی در بیماران دچار آسیب تروماتیک مغزی

111- بررسی ارتباط سطح آنزیم تروپونین I با مرگ و میرداخل بیمارستانی بیماران با آسیب تروماتیک مغزی بستری شده در بخش­های مراقبت ویژه مرکز آموزشیدرمانی پورسینا

112- بررسی فراوانی و پیامدهای آسیب حاد ریوی در بیماران با ترومای سر مراجعه­کننده به بیمارستان پورسینا در سال ۱۳۹۶

113- بررسی فراوانی حوادث جاده­ای در ماه رمضان و ماه قبل و بعد از آن در مراجعه­کنندگان به بیمارستان پورسینا رشت در سال 1397

114- بررسی ارتباط قرار داشتن در ماه رمضان با تصادفات و جراحات جاده ای در استان گیلان با استفاده از الگوی سری زمانی بین سال­های 1393 تا 1396

115- بررسی پاسخ درمانی سردرد های شدید بستری شده در بیمارستان پورسینای رشت به استامینوفن و اکسیژن با فشار بالا از ابتدای تیرماه 1395 تا پایان آذر 1396

116- مقایسه­ی اثر اندانسترون، متوکلوپرامیدو دگزا متازون بر تهوع بیماران دچار ترومای سر خفیف مراجعه­کننده به بیمارستان پورسینای رشت

117- بررسی علل انتقال بیماران از مراکز درمانی دیگر به پورسینا و بالعکس در سال 96

118- بررسی ارتباط فاصله QT با مرگ داخل بیمارستانی در بیماران با خونریزی بافت مغزی مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا رشت از سال 1393 لغایت 1395

119- بررسی تاثیر آموزش اقدامات احیای اولیه از طریق تلگرامبر روی میزان آگاهی دانشجویان پزشکی دوره کارورزی: یک مطالعه نیمه تجربی

120- حساسیت و ویژگی بهترین نقطه جداسازی نسبت نیتروژن اوره خون به کراتینین جهت افتراق خونریزی گوارشی فوقانی از خونریزی گوارشی تحتانی در مراجعه کنندگان به اورژانس بیمارستان رازی رشت از سال 1390-1395

121- بررسی تغییرات الکتروکاردیوگرام قبل و بعد از غواصی در غواصان خلیج فارس در پاییز 96

122- بررسی ارتباط بین نمایه توده بدنی و انحنای ساژیتال اسپینو پلویک در بیماران مبتلا به دژنراتیو اسپوندیلولیستیزیس

123- بررسی اپیدمیولوژیک شکستگی فک تحتانی در بیماران ترومایی بستری شده در طی 6 سال گذشته در بیمارستان ولایت- ابتدای سال 1390 لغایت انتهای سال 1395

124- بررسی میزان شیوع دیابت ملیتوس در بیماران مبتلا به میگرن مراجعه­کننده به درمانگاه نورولوژی بیمارستان پورسینای رشت در سال 1395

125- بررسی اپیدمیولوژی شکستگی‌های ناشی از افتادن در سالمندان60 ساله وبالاتر بستری در بیمارستان پورسینا رشت در سال 96

126- بررسی عوارض حاد پس از انتقال خون در استان گیلان 1395-1393

127- ناتوانایی  طولانی مدت در ترومای مینور سر در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا در سال ۹۶-۹۷

128- مقایسه داروی رمیفنتانیل با تجویز توام داروهای پروپوفول و فنتانیل جهت آرام­بخشی و بیدردی (سدیشن و آنالژزی) در درمان جااندازی بسته دچار دررفتگی قدامی شانه، مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سوکور

129- بررسی اثرات ترانکزامیک اسید بر میزان خونریزی بیماران با ترومای لگن مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت

130- بررسی دانش پرسنل اورژانس پیش­بیمارستانی(pre hospital emergency)شهرستان رشت

در برخورد با بیماران سوختگی در سال 1397

131- مقایسه پیامدهای جراحی در دو روش Oberlin و پیوند اعصاب بین­دنده­ایبرای بازگردانی فلکسیون آرنج در بیماران با آسیب شبکه بازویی

132- بررسی نتایج حاصل از سی تی اسکن با کنتراست شکم و لگن بیماران ترومایی با شکستگی لگن در بیمارستان پورسینا رشت طی سال­های 95 و 96

133- بررسی فاصله زمانی از شروع علائم سکته مغزی حاد تا شروع درمان اختصاصی در بیماران بیمارستان پورسینا رشتدر سال 1395

134- بررسی پیامدهای تروما در بارداری در مراجعین مرکز آموزشی–درمانی پورسینا از تیر ماه سال 1396 تا تیر 1398

135- بررسی الگوی تصادفات در وضعیت مه­گرفتگی و عوامل مرتبط با آن در استان گیلان در سال­های 1393-1397

136- بررسی ارتباط تغییرات سطح سرمی آلبومین با پیامدهای بیماران سوخته بستری شده در بیمارستان ولایت از ابتدای دی ماه سال 1394 لغایت پایان دی ماه 1396

137- اپیدمیولوژی سوختگی در کودکان پیش از  دبستان دربیمارستان ولایت در سال 1395

138- بررسی اپیدمیولوژی  آسیب های عابرین پیاده در بیمارستان پورسینای رشت در سال 1396

139- بررسی همبستگی ساژیتال بالانس اسپاینوپلویک با بالانس سرویکال در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه جراحی مغز و اعصاب بیمارستان پورسینا از تیرماه 1396 تا آذرماه 1397

140- بررسی اقدامات اورژانس پیش- بیمارستانی و غیر جراحی بیمارستانی و پیامد بالینی در بیماران آسیب ستون فقرات مراجعه کننده به مرکز ترومای بیمارستان پورسینا

141- بررسی فراوانی آسیب های ستون فقرات تروماتیکناشی از تصادفات جاده ای در مرکز ترومای استان گیلان از سال 1394 تا 1397

142- بررسی فراوانی مکان آناتومیک و انواع آسیب های مهره ای، آسیب های همراه و نقایص عصبی در مرکز ترومای استان گیلان

143- بررسی جراحی، عوارض و پیامدهای بالینی مصدومین با ترومای ستون مهره ها در مرکز آموزشی درمانی پورسینای رشت در سالهای 1397-1394

144- بررسی فراوانی ترومبوسیتوپنی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به آسیب تروماتیک سر بستری شده دربخش ترومای دپارتمان اورژانس بیمارستان پورسینا رشت طی سال1396

145- برآورد بار ناشی از تصادفات عابر پیاده در استان گیلان در سالهای 1396 و 1397

146- بررسی دانش پرسنل اورژانس پیش­بیمارستانی (pre hospital emergency) شهرستان رشت در برخورد با بیماران سوختگی در سال 1397

147- مقایسه پیامدهای جراحی در دو روش Oberlin و پیوند اعصاب بین­دنده­ای برای بازگردانی فلکسیون آرنج در بیماران با آسیب شبکه بازویی

148- بررسی اپیدمیولوژیک اختلالات خواب کودکان 6 تا 11 سال به دنبال حوادث تروماتیک در سال 97 در بیمارستان پورسینا

149- بررسی نتایج حاصل از سی تی اسکن با کنتراست شکم و لگن بیماران ترومایی با شکستگی لگن در بیمارستان پورسینا رشت طی سال­های 95 و 96

150- بررسی مقایسه­ای فراوانی یافته­های سی­تی­اسکن سر و علائم بالینی در سطوح مختلف هوشیاری در بیماران با ترومای سر مراجعه­کننده به اورژانس بیمارستان پورسینای رشت

151- ترومای ناشی از خشونت و نزاع در بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان پورسینا رشت

152- بررسی فاصله زمانی از شروع علائم سکته مغزی حاد تا شروع درمان اختصاصی در بیماران بیمارستان پورسینا رشت در سال 1395

153- بررسی پیامدهای تروما در بارداری در مراجعین مرکز آموزشی–درمانی پورسینا از تیر ماه سال 1396 تا تیر 1398

154- بررسی الگوی تصادفات در وضعیت مه­گرفتگی و عوامل مرتبط با آن در استان گیلان در سال­های 1393-1397

155- بررسی ارتباط تغییرات سطح سرمی آلبومین با پیامد بیماران سوخته بستری شده در بیمارستان ولایت از ابتدای دی ماه سال 1394 لغایت پایان دی ماه سال 1396

156- اپیدمیولوژی ترومای ستون فقرات در بیماران بستری در بیمارستان پورسینا در سال 1395

157- بررسی اپیدمیولوژیک ترومای ناشی از نزاع در بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان پورسینا در رشت در سال 1397

158- بررسی سطح سدیم خون در شکستگی اندام های فوقانی ، تحتانی و هیپ به دنبال سقوط از سطح همتراز در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا رشت در سال 96

159- اپیدمیولوژی سوختگی در کودکان پیش از دبستان در بیمارستان ولایت در سال 1395

160- بررسی اپیدمیولوژی  آسیب های عابرین پیاده در بیمارستان پورسینای رشت در سال 1396

161- بررسی عوامل خطر بروز اختلالات کلامی بعد از آسیب مغزی تروماتیک در فاز حاد

162- بررسی همبستگی ساژیتال بالانس اسپاینوپلویک با بالانس سرویکال در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه جراحی مغز و اعصاب بیمارستان پورسینا از تیرماه 1396 تا آذرماه 1397

163- بررسی اقدامات اورژانس پیش- بیمارستانی و غیر جراحی بیمارستانی و پیامد بالینی در بیماران آسیب ستون فقرات مراجعه کننده به مرکز ترومای بیمارستان پورسینا

164- بررسی فراوانی آسیب های ستون فقرات تروماتیک ناشی از تصادفات جاده ای در مرکز ترومای استان گیلان از سال 1394 تا 1397

165- بررسی فراوانی مکان آناتومیک و انواع آسیب های مهره ای، آسیب های همراه و نقایص عصبی در مرکز ترومای استان گیلان

166- بررسی جراحی، عوارض و پیامدهای بالینی مصدومین با ترومای ستون مهره ها در مرکز آموزشی درمانی پورسینای رشت در سالهای 1397-1394

167- برآورد بار اقتصادی ناشی از خودسوزی در استان گیلان در طی سال­های 1396-1386

168- بررسی فراوانی علل مرگ در بیماران ترومایی فوت شده در 24 ساعت اول بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت طی سال­های 96 و 97

169- مقایسه نتایج جراحی تکنیک­های ترمیم اولیه و فلپ لیمبرگ در بیماران مبتلا به سینوس پایلونیدال بستری در بیمارستان پورسینا در سال 1397

170- بررسی مدت زمان و عوامل موثر در بازگشت به کار در بیماران شکستگی دنده مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان پورسینای رشت در طی سالهای 97 - 1396

171- بررسی فراوانی ترومبوسیتوپنی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به آسیب تروماتیک سر بستری شده دربخش ترومای دپارتمان اورژانس بیمارستان پورسینا رشت طی سال1396

172- برآورد بار ناشی از تصادفات عابر پیاده در استان گیلان در سالهای 1396 و 1397

173- تحلیل فضایی تصادف خودرو های سنگین در جاده­های بین شهری استان گیلان بین      سال­های 93 تا 97

174- بررسی فراوانی مرگ و میر و جراحات در تصادفات واژگونی در استان گیلان بین سال­های 93، 94 و 95

175- بررسی فراوانی پیامد مرگ و میر و عوامل مرتبط در بیماران ترومای قفسه سینه مراجعه­کننده به مرکز آموزشی درمانی پورسینا در فاصله سال­های 96-90

176- بررسی حساسیت و ویژگی آزمون تشخیصی آمپلیتود موج عصب مدین با تحریک از کف دست برای تشخیص آسیب آکسونی مدین در بیماران مبتلا به سندرم تونل کارپال در بیمارستان پورسینای رشت در سال 1397

177- بررسی ارتباط فرسودگی شغلی متخصصان طب اورژانس مراکز آموزشی درمانی دانشگاه های علوم پزشکی ایران بر ‏مراقبت بیماران، در سال 1397

178- بررسی فراوانی پیامد مرگ و میر و عوامل مرتبط در بیماران ترومای قفسه سینه مراجعه ­کننده به مرکز آموزشی درمانی پورسینا در فاصله سال­های 96-90

179- بررسی نقش برونکوسکوپی فیبروپتیک زودهنگام در پیشگیری از آتلکتازی در بیماران ترومای قفسه سینه مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا در سال های 98-97

180- بررسی صلاحیت بالینی کارکنان  فوریت های پزشکی مرکز استان گیلان جهت ارائه مراقبت

 در موقعیت های بحرانی با استفاده از آزمون بالینی ساختارمند عینی(OSCE)

181- بررسی ترجیحات بیماران برای انتخاب پزشک در مراجعین به کلینیک­های ویژه مراکز آموزشی و درمانی شهر رشت

182- بررسی اثر عصاره ی هیدروالکلی گیاه چای کوهی (  Satchys lavandulifolia ) بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوری نر

183- بررسی نحوه ی استفاده از سیستم های مهاری در خودرو برای دانش آموزان در شهر رشت در سال1399

184- عنوان: بررسی ویژگی های سقوط در کودکان‏ زیر6 سال مراجعه کننده به مرکزآموزشی- درمانی پورسینا در سال های 1396 تا 1398.

185- مطالعه همگروهی بررسی عوامل خطر بروز سندرم پست کانکاشن در بیماران مبتلا به آسیب مغزی تروماتیک خفیف مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا رشت از فروردین سال96 تا دی سال 97

186- بررسی تأثیر تحریک الکتریکی جریان مستقیم فراجمجمه ای بر کیفیت خواب، شدت اختلال بی خوابی بعد از تروما در بیماران با آسیب مغزی تروماتیک در فاز تحت حاد

187- بررسی ارتباط بین متغیر های بالینی و فردی با یافته های سی تی اسکن در بیماران مراجعه کننده با ترومای خفیف سر در بیمارستان پورسینای رشت در سه ماه ی زمستان سال 1398

188- بررسی سطوح ایمنی کودکان در خودرو و ارتباط آن با  ISS و PTS آن ها در مرکز آموزشی_درمانی پورسینا در سال های 1397 تا 1398

189- بررسی  برابری در زمان رسیدن بیماران تصادفی اورژانس به بیمارستان در سال 1397 در شهر رشت

190- بررسی  مشخصات  ضربه به سر در مجروحین عابر پیاده راجعه کننده به مرکز آموزشی- درمانی پورسینا در سال 1398

191- بررسی آسیب قلبی به دنبال شکستگی ایزوله استرنوم در بیماران ترومایی مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت از سال 96 تا 98

192- ارزیابی دقت معیارهای برنز و اتاوا در پیچ خوردگی مچ پا و میزان صرفه اقتصادی

193-  برآورد بار آسیب های ناشی از سقوط در مراجعه کنندگان به مرکز آموزشی درمانی پورسینا در سال 1396

194-  بررسی آسیب­های دستگاه تناسلی و مجاری ادرار در بیماران با شکستگی لگن مراجعه­کننده به بیمارستان پورسینای رشت از اول دی ماه 97 تا اول دی ماه 98

195- بررسی اپیدمیولوژیک تصادف با احشام در استان گیلان طی سال های 1393 تا 1396

196- تشخیص افتراقی درد ناشی از دیسک کمر و سندروم درد میوفاشیال با استفاده از آزمون های بالینی در بیماران مبتلا  به کمردرد مزمن مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا در سال ۹۷-۱۳۹۶

197-تبیین تجارب پزشکان و پرستاران از موانع و تسهیلات لازم برای یک تریاژ سریع در مرکز آموزشی- درمانی پورسینای رشت در سال 1400

198-بررسی اختلالات خواب و عوامل مرتبط با آن در بیماران با ترومای خفیف مغزی مراجعه­کننده به بیمارستان پورسینا رشت در سال 1400

199- بررسی اپیدمیولوژی آسیب­های تاندون فلکسور و اکستنسور دست و مچ دست در بیماران مراجعه ­کننده به بیمارستان ولایت رشت در بازه زمانی 1398- 1389

200- بررسی شیوع آسیب های توراسیک در شکستگی کلاویکل بیماران ترومایی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی پورسینای رشت در سال 1398-1400

201-بررسی  یافته های بالینی و سی تی اسکن در کودکان با ترومای سر خفیف مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان پورسینا رشت در نیمه اول سال 1400

202-بررسى پیامدها و عوارض در بیماران با ضایعه نخاعى پارشیل (ناقص) در ناحیه­ی توراکولومبار طى یک سال پس از تروما در مراجعه کنندگان به بیمارستان پورسینا

203- بررسی اپیدمیولوژی مرگ ناشی از تروما در بیماران ارجاعی به بیمارستان پورسینا شهر رشت در دوره زمانی ابتدای سال 1395 تا سال 1400

204- بررسی ارتباط رفتار دوچرخه سواری و سابقه تصادفات در اعضای فدراسیون دوچرخه سواری گیلان در سال 1399

205-بررسی هموتوراکس و پونوموتوراکس به وسیله FAST (Focused Assessment Sonography for Trauma) در بیماران ترومایی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی پورسینا در بین سالهای 98-97

206- بررسی اثر ترکیبی تزریق داخل ضایعه ای تریامسینولون و وراپامیل در درمان اسکار کلوئید بعد از عمل جراحی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان­های ولایت و پورسینا رشت

207-استفاده از ماتریکس هادون در شناسایی راهکارهای پیشگیری از غرق شدگی در شمال ایران

208- بررسی الگوی غرق شدگی در دو بازه زمانی قبل و دوران بیماری کووید-19 در استان گیلان در سال های 1397 تا 1400

209-بررسی همراهی اختلال بیش فعالی -نقص توجه (ADHD) با تصادفات و تخلفات رانندگی در میان رانندگان شهر رشت در سال 1401

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 01 آذر 1401