«طرح های تحقیقاتی پایان یافته»


1- بررسی میزان استرس، افسردگی، و کیفیت زندگی پس از سانحه رانندگی در مرکز آموزشی- درمانی پورسینای رشت در سال 1387

2- تعیین فراوانی نسبی انواع MS در بیماران مبتلا به MS و تشنج مراجعه کننده به کلینیک امام رضا و انجمن ام اس استان گیلان

3- بررسی ارتباط سطح سرمی هموسیستئین با پیش آگهی استروک ایسکمیک در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا، شهریور1389

4- برآورد بهترین نقطه جداسازی (Cut off) تشخیص افسردگی بر اساس پرسشنامه 21 گزینه ای بک در بیماران مبتلا به MS مراجعه کننده به انجمن MS استان گیلان

5- بررسی فراوانی میزان موفقیت و عوارض سمپاتکتومی توراکوسکوپیک T2-T4 در بیماران مبتلا به هایپرهیدروزیس اندام فوقانی

6- تعیین عوامل روانشناختی مرتبط با ناتوانی جسمی در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن در استان گیلان-  1388

7- بررسی ارتباط یافته های الکتروانسفالوگرافی (EEG) اولیه با روند تغییرات ناتوانی، استقلال عملکردی، وضعیت عملکردی و قدرت حرکتی بیماران دچار استروک ایسکمیک

8- بررسی فراوانی نسبی انواع واریاسیونهای تنه صافن و شاخه های محل جانکشن صافنوفمورال در بیماران تحت اکسپلور جراحی جانکشن صافنوفمورال در مرکز آموزشی درمانی رازی شهر رشت

9- بررسی عوامل پیشگویی کننده در پیامد سه ماهه بیماران دچار خونریزی خود به خودی داخل مغزی مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان پورسینا، دی ماه 91

10- بررسی فراوانی عوامل پیش بینی کننده مرتبط با مرگ و میر در بیماران دچار خونریزی داخل مغزی بستری در بیمارستان پورسینا رشت در سال 1391

11- مقایسه سطح سرمی هموسیستئین در بیماران دیابتی با درگیری عروق محیطی واضح و بیماران دیابتی بدون درگیری عروق محیطی واضح

12- بررسی فراوانی و ویژگیهای خشونت بر علیه پرسنل پرستاری اورژانس مراکز آموزشی درمانی شهر رشت از طرف بیماران ، همراهان و همکاران 1388، شهریور 1387

13- بررسی فراوانی نسبی کانتیوژن و خونریزی داخل مغزی تاخیری و عوامل همراه در بیماران با ضربه سر بستری در بیمارستان پورسینای رشت در سال 85-1384

14- ارزیابی سطح سرمی فنی توئین به کار رفته در بیماران با ترومای سر بستری شده در بیمارستان پورسینا

15- بررسی میزان آگاهی مردم شهر رشت از ریسک فاکتورها و علایم خطر سکته مغزی در سال 1390

16- بررسی الگوی زمانی بروز استروک و عوامل همراه در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا در سال 1390 و 1391

17- ارزیابی کیفیت تغذیه ای و میکروبی محلول های تغذیه روده ای مورد استفاده در بیماران ترومایی بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان پورسینا رشت

18- بررسی فراوانی عوارض و مرگ و میر پس از جراحی اندآرترکتومی شریان کاروتید در بیماران با تنگی کاروتید مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی رشت از سال 1385تا پایان سال 1388

19- بررسی ارزش تشخیصی PPG وریدی اندام تحتانی در مقایسه با سونوگرافی داپلر در تشخیص نارسایی وریدی مزمن در بیماران  مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت

20- اثر ترانس اگزامیک اسید و فشار داخل شکمی بر خونریزی در لامینکتومی مهره های کمری

21- بررسی الگوی پروتئومیک بافت سرطانی در مبتلایان به سرطان پستان و مقایسه آن با بافت پستان طبیعی

22- بررسی اثربخشی گچ گیری به همراه تزریق کورتیکواستروئید در مقایسه با تزریق کورتیکواستروئید به تنهایی، در درمان تنوسینویت De Quervain در میان مبتلایان مراجعه کننده  به بیمارستان پورسینا در شهرستان رشت

23- تعیین تاثیر دونپزیل در سطح هوشیاری بیماران مبتلا به سکته مغزی انسداد تنه شریان مغزی میانی بستری شده در بخش نورولوژی بیمارستان پورسینای رشت

24- بررسی اثربخشی تزریق کورتیکواستروئید و لیدوکائین در مقایسه با تزریق نرمال سالین به همراه needling  در درمان اپی کوندیلیت خارجی آرنج در میان مبتلایان مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا در شهرستان رشت

25- مقایسه سطح سرمی استروژن و پروژسترون و نسبت آنها در بیماران مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک و گروه شاهد

26- تعیین سطح اسید لاکتیک وریدی در بیماران ترومایی شدید وstable وعوامل همراه

27- بررسی فراوانی بهبودی و عوارض پس از اسکلروتراپی با هدایت سونوگرافی در بیماران مبتلا به نارسایی محل اتصال صافنوپوپلیتئال (SPJ)  مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت

28- بررسی ارتباط بین سطح سرمی فریتین با میزان آسیب مغزی در بیماران دچار خونریزی داخل مغزی مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان پورسینا

29- ارزیابی روش جراحی اندواستریبینگ ورید صافن بزرگ

30- بررسی همراهی آنمی با مرگ و میر استروک ایسکمیک

31- تاثیر واحد توسعه پژوهش های بالینی بر تحقیقات بالینی در بیمارستان پورسینا رشت

32- ارتباط اختلال عملکرد ارگانهای غیر عصبی با پیامد در آسیب شدید ترومایی مغز (TBI)

33- بررسی تغییرات همودینامیک درناژ وریدی مغز در بیماران دچار  MULTIPLE SCLEROSISدر مقایسه با گروه کنترل

34- بررسی میزان اضطراب و عوامل مرتبط با آن در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه مرکز آموزشی و درمانی پورسینا شهر رشت سال 1390

35- ارزیابی روشهای سنجش شدت کمی تروما  (scoring system)در پیش آگهی بیماران در بخش ترومای بیمارستان پورسینای رشت

36- بررسی ناتوانی های ارتوپدیک ناشی ازز ترومای جاده ای در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا طی سال های 1390-1389

37- بررسی اپیدمیولوژیکی موارد سگ گزیدگی در استان گیلان  سال1391-1390

38- بررسی عمل جراحی واریس صافن بزرگ در بیماران مبتلا به نارسایی SFJ بر عملکرد وریدی توسط PPG

39- بررسی کارایی عمل جراحی واریس صافن بزرگ در بیماران مبتلا به نارسایی صافنو فمورال جانکشن بر روی عملکرد  ورید ی براساس فتوپلتیسموگرافی

40- تعیین وضعیت فیستول شریانی وریدی بین ورید پرفوران و شریان براکیال در چین آرنج در بیمارانESRD مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی رشت

41- بررسی کارائی اسکلروتراپی با کف اسکلروزان در درمان شاخه های واریسی اندام تحتانی بیماران مراجعه کننده به کلینیک عروق بیمارستان رازی رشت

42- تعیین رابطه Plusatility Index با پیش آگهی بیماران ترومای سر متوسط مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت

43- ارتباط غلظت سرمی اینترلوکین ها با پیامد در ترومای سر شدید

44- بررسی عوامل مرتبط با سطح کیفیت زندگی بیماران آسیب مغزی تروماتیک در مرکز آموزشی درمانی پورسینا (رشت) 1389

45- تعیین اقلام اطلاعاتی به منظور طراحی مکانیزم بهینه ثبت حوادث وسوانح علتها وپیامدهای آن در استان گیلان

46- بررسی میزان رضایت بیماران بستری در اورژانس 2 بیمارستان پورسینای رشت در سال 1391

47- مقایسه اثر آنالژزیک و عوارض انفوزیون اپیدورال فنتانیل و انفوزیون اپیدورال فنتانیل و بوپیواکائین بر درد پس از عمل در بیماران تحت عمل جراحی اسپوندیلولیستزیس و فیکساسیون ستون مهره ها

48- تعیین ارزش پیشگوئی کننده آزمون های الکترودیاگنوستیک در تعیین پیش اگهی فلج ایدیوپاتیک حاد صورت (Bell’s Palsy) در بیماان مراجعه کننده به کلینیک های نورولوژی بیمارستان پورسینا و ENT بیمارستان امیرالمومنین، مهر 1389

49- بررسی میزان شیوعMedication Over-use Headache  و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سر درد مراجعه کننده به کلینیک ویژه امام رضا بیمارستان پور سینا در نیمه ی دوم سال 1389

50- مقایسه پاسخ به درمان کورتیکو استروئید با هدایت سونوگرافی به دو صورت الف-زیرجلدی و ب-داخل غلافی در درمان انگشت ماشه ای

51- بررسی کارایی تزریق پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) درترمیم زخم های مزمن دربیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا و ولایت شهرستان رشت درسالهای 90 و 91

52- بررسی میزان آگاهی جامعه از ریسک فاکتورها و علایم خطر سکته مغزی در شهر رشت در سال 1391

53- مقایسه تاثیر دونپزیل به تنهایی و در ترکیب با ممانتین بر بهبودی نقایص شناختی و زبانشناختی و پیامد عملکردی در بیماران با آسیب مغزی تروماتیک در فاز تحت حاد

54- بررسی اپیدمیولوژی شکستگی ها در سالمندان مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا – 1390

55- بررسی اپیدمیولوژیک سندرم گیلن باره در استان گیلان از ابتدای نیمه دوم سال 1391 تا پایان نیمه نخست سال 1392

56- بررسی ارتباط بین سطح سرمی منیزیم و بروز ایسکمی تاخیری در بیماران مبتلاء به خونریزی ساب آراکنوئید مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی پورسینا در سال 1392 و 1393

57- بررسی پروگنوز افتادگی پا در بیماران مراجعه کننده به مرکز الکترودیاگنوزیس بیمارستان پورسینا

58- مقایسه دو روش تنودز داخل مفصلی در مقابل ساب پکتورال سر دراز بای سپس در درمان پاتولوژی بای سپس همراه با پارگی گاف

59- بررسی توافق بین درصد جابه جایی مهره در اسپوندیلولیستزیس تشخیص داده شده در گرافی ساده ی لترال ایستاده و لترال سوپاین و MRI

60- بررسی 10 ساله مسمومیت ناشی از قرص برنج در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت

61- مقایسه تاثیر دو روش اداره بیهوشی پروپوفول و ایزوفلوران بر تغییرات فشار داخل چشم در بیماران تحت جراحی لامینکتومی در پوزیشن پرون در مرکز آموزشی درمانی پورسینای رشت در سال 90-91

62- مقایسه کارایی والپورات سدیم وریدی و سوماتریپتان زیر جلدی به همراه متوکلوپرامید عضلانی در درمان حاد سر دردهای میگرنی

63- بررسی توافق الکترودیاگنوزیس، ام آر آی و علائم بالینی در تشخیص رادیکولوپاتی در بیماران کمردرد ارجاع شده به بخش الکترودیاگنوزیس بیمارستان پورسینا رشت

64- بررسی شیوع درگیری عروق محیطی (PAD) با توجه به تستهای ABI و TBI در شمال شهر رشت در سال 1390

65- مقایسه سطح سرمی پرولاکتین در زنان بیمار مبتلاء به میگرن مزمن و میگرن اپیزودیک مراجعه کننده به کلینیک نورولوژی بیمارستان پورسینا از تیر ماه تا اسفند ماه 1390

66- بررسی علل بستری مجدد بیماران نورولوژیک در اورژانس پورسینا طی سال 92-93

67- مقایسه کارایی و ایمنی استامینوفن و کتورولاک در درمان سردرد ناشی از ضربه به سر در بیماران بستری شده در بخش اورژانس بیمارستان پورسینا در سال 1393

68- ارزیابی شیوع و عوامل مرتبط هیپرناترمی در بیماران با حوادث ایسکمیک عروق مغزی بستری شده در بخش ترومای بیمارستان رشت از شهریور 1391 تا شهریور 1393

69- بررسی فراوانی هیدروسفالی و عوامل مرتبط با ان در بیماران دچار ترومای سر در بیمارستان پورسینای رشت

70- مقایسه اثر درمانی فاکتور محرک کولونی گرانولوسیت (G-CSF) با متیل پردنیزولون در بیماران آسیب نخاعی تروماتیک حاد مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت

71- بررسی فراوانی صدمات ورزشی و عوامل همراه با آن در مراجعه کنندگان به مرکز آموزشی درمانی پورسینا در شهر رشت 1393

72- بررسی میزان نوروپاتی محیطی در بیماران مبتلا به سرطان دستگاه گوارش تحت درمان با اگزالی-پلاتین مراجعه کننده به بخش نوار عصب- عضله بیمارستان پورسینا رشت در سال 93-1392 و مقایسه یافته های مطالعه الکترودیاگنوستیک اعصاب حسی و حرکتی قبل و بعد از درمان

73- مقایسه دو روش تنودز داخل مفصلی در مقابل ساب پکتورال سر دراز بای سپس در درمان پاتولوژی بای سپس همراه با پارگی کاف

74- بررسی میزان بروز دیابت بی مزه در فاز مزمن در بیماران دچار آسیب سر در بیمارستان پورسینای رشت

75- بررسی ارتباط تغییرات الکتروکاردیوگرافی با پیامد سکته مغزی ایسکمیک در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت در سال 1393

76- بررسی میزان شیوع  دیس ریتمی بر اساس الکتروکاردیوگرام اولیه در بیماران مبتلا به حمله حاد بیماری مزمن انسداد ریوی مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان رازی رشت

77- بررسی میانگین زمان ارائه ی خدمات اورژانس در بیماران بستری شده در اورژانس بیمارستان پورسینای رشت در سال 1391

78- بررسی ارتباط پلی مورفیسم ماتریکس متالوپروتئیناز 1 و 3 و 9 با درناژ اسیون دیسک بین مهره ای کمری

79- ارزیابی بالینی درمان افتادگی پا از طریق انتقال عصب به عضله تیبیالیس قدامی از اردیبهشت 94 تا اردیبهشت 95

80- بررسی میزان شیوع arcuate foramen در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا شهر رشت در سال 1394

81- بررسی فراوانی انواع آلل های ژن آپولیپوپروتئین E در  بیماران آلزایمر مراجعه کننده به کلینیک درمانی امام رضا(ع) در نیمسال اول سال 1394    *

82- بررسی فراوانی دیابت ناشناخته در بیماران سکته مغزی و عوامل مرتبط با آن درمراجعه کنندگان به بیمارستان پورسینا در پاییز  سال 1394     *

83- بررسی شیوع اختلال شناختی (Cognitive Impairment) و عوامل همراه در بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت (1394)   *

84- بررسی اثر بلوک گیرنده های AT1 و نقش سیستم نیتریک  اکساید روی آسیبهای ایجاد شده به وسیله استرس فیزیکی و روانی در حافظه احتزاری غیر فعال، رفتارهای شبه اضطرابی و افسردگی در رت های نر

85- مقایسه ارزش تشخیصی Conventional MRI و Indirect MR arthrography با آرتروسکپی شانه در پارگی های روتاتورکاف

86- مقایسه پاسخ به درمان چهار روش اولتراسوند، لیزر کم توان به همراه اولتراسوند، تزریق کورتیکواستروئید با هدایت سونوگرافی خارج و داخل غلاف تاندون سر دراز عضله بای سپس در درمان تاندونیت بای سپس

87-  تعیین میزان اثر بخشی FAST در ترومای بلانت شکمی با همودینامیک پایدار و ناپایدار در بیمارستان پورسینا در فاصله سال های 93 تا 1394

88- بررسی فراوانی بیماران با خونریزی داخل شکمی ولگنی مبتلا به شکستگی مفصل هیپ با استفاده از ابزار سونوگرافی متمرکز شکمی تروما (FAST) مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان پورسینا در 6 ماه شهریورالی بهمن سال 94

89- بررسی اثر بیان بیش از حد فاکتور رشد عروقی اندوتلیالی(VEGF) و گیرنده فاکتور رشد اپیدرمال (EGFR) بر روی میزان بقاء بیماران مبتلا به گلیوبلاستوم مولتی فرم مراجعه­کننده به بیمارستان پورسینای شهر رشت

90- بررسی اپیدمیولوژیک انواع شکستگیهای اندام و برخی عوامل همراه به بخش اورژانس و ارتوپدی بیمارستان پورسینا،1393-1394

 91- مقایسه ی اثر اندانسترون، متوکلوپرامید و  دگزا متازون بر تهوع  بیماران دچار ترومای سر خفیف، مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت

92- بررسی میزان بروز تشنج های پس از ترومای سر و عوامل خطر مربوطه

93- بررسی یافته های غیرطبیعی در نوار مغزی و تصویربرداری مغز بیماران بستری  به علت تشنج در بیمارستان پورسینای رشت در سال1395-1394

94- بررسی شیوع نارسایی قلب در بیماران مبتلا به سکته مغزی در بیمارستان پورسینا، سال 1394

95- بررسی اختلالات همودینامیک قابل نمایش توسط داپلر ترانس کرانیال در بیماران سکته مغزی ایسکمیک با وبدون سابقه اعتیاد به تریاک

96- مقایسه جراحی‌هایanterior intramuscular transposition   وanterior subcutaneous transposition   عصب اولنار در درمان سندرم تونل کوبیتال

97- بررسی همراهی اولین سطح خونی پتاسیم اندازه گیری شده با مرگ داخل بیمارستانی بیماران سکته مغزی بستری شده در بیمارستان پور سینای رشت

98- بررسی شدت آسیب ترومای قفسه سینه در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا رشت در سال 92

99- بررسی فراوانی پارگی رباط صلیبی قدامی (ACL) در زانوی مقابل و خانواده ی درجه ی یک در بیمار با سابقه ی پارگی ACL مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا شهر رشت در بازه ی زمانی 1385 لغایت 1390

100- بررسی نتایج درمانی جراحی در رفتگی کامل مفصل آکرومیو کلاویکولار به دو روش: تکنیک اول نخ اتیباند بصورت لوپ وتکنیک دوم نخ اتیباند با ایجاد دو سوراخ در کلاویکل، جهت ارزیابی جابجایی افقی مفصل اکرومیوکلاویکولار در بخش ارتوپدی بیمارستان پورسینای شهر رشت

101- اعتبارسنجی نسخه فارسی مقیاس استقلال کارکردی ((FIM  در بیماران دچار آسیب مغزی تروماتیک (TBI)

102- بررسی ارتباط اختلالات سطح سرمی سدیم با مورتالیتی در بیماران مبتلا به صدمات تروماتیک مغزی مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای شهر رشت در سال 1393

103- بررسی مقایسه ای اثر ممانتین و دارونما بر پیامد و نتایج عملکردی بیماران مبتلا به سکته های خونریزی دهنده‌ی داخل مغزی

104- بررسی فراوانی نسبی تنوع آناتومیک شبکه بازویی اجساد ارجاع شده به سازمان پزشکی قانونی استان گیلان

105- بررسی روند بار سالهای از دست رفته ناشی از مرگهای زودرس توسط حوادث ترافیکی در مناطق روستایی استان گیلان در سالهای 1390-1391

106- بررسی ساب دورال هیگروما و عوامل همراه در بیماران دچار آسیب مغزی در بیمارستان پورسینای رشت از مهر 1391 تا 1392

107- بررسی ارتباط Go MAAPSscore پیش بیمارستانی و پیامد بیماران در بخش ترومای بیمارستان پورسینای شهر رشت در سال 1390

108- اثر پلی مورفیسم Val66Met ژن BDNF (Brain derived neurotrophic factor) بر کارکردهای شناختی بیماران دچار سکته مغزی ایسکمیک

109- بررسی فراوانی نسبی و عوامل موثر بر اعمال خشونت نسبت به پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی استان گیلان در سال ۹۷

110- بررسی میزان آگاهی پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی گیلان(EMS)از اصول ایمنی شغلی در شهرستان رشت (1397-1398)

111- بررسی دانش پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی (pre hospital emergency ) شهرستان رشت در برخورد با بیماران سوختگی در سال 1397

112- بررسی نتایج حاصل از سی تی اسکن با کنتراست شکم و لگن  بیماران ترومایی  با شکستگی لگن در بیمارستان پورسینا رشت طی سالهای 95 و 96

113- بررسی مقایسه ای فراوانی یافته های سی تی اسکن سروعلائم بالینی در سطوح مختلف هوشیاری در بیماران با ترومای سرمراجعه کننده به اورژانس بیمارستان پورسینای رشت

114- بررسی تاثیر لیدوکائین 5/0%داخل بینی در درمان اسپاستیسیتی در بیماران دچار آسیب تروماتیک مغزی

115- بررسی عوامل خطر بروز اختلالات کلامی بعد از آسیب مغزی تروماتیک در فاز حاد

116- بررسی ارتباط قرار داشتن در ماه رمضان با تصادفات و جراحات جاده ای در استان گیلان با استفاده از الگوی سری زمانی بین سال های 1393 تا 1396

117- بررسی اپیدمیولوژی شکستگی های ناشی از افتادن در سالمندان بستری در بیمارستان پورسینا رشت در سال 96

118- بررسی فراوانی و پیامدهای آسیب حاد ریوی در بیماران با ترومای سر مراجعه کننده به  بیمارستان پورسینا در سال 1396

119- اپیدمیولوژی ترومای ستون فقرات در بیماران بستری در بیمارستان پورسینادر سال 1395

120- بررسی اپیدمیولوژی  آسیب های عابرین پیاده در بیمارستان پورسینای رشت در سال 1396

121- بررسی فراوانی حوادث جاده ای در ماه رمضان  و ماه قبل و بعد از آن در مراجعه کنندگان به بیمارستان پورسینا رشت در سال 1397

122- اپیدمیولوژی سوختگی در کودکان پیش از  دبستان دربیمارستان ولایت در سال 1395

123 مقایسه ویژگی های شخصیتی و دموگرافیک رانندگان مولتیپل ترومای ناشی از تصادفات موتورسیکلت، در مراجعه کنندگان به بیمارستان پورسینا با جمعیت عمومی با و بدون موتورسیکلت رشت در پاییز سال 1397

124- بررسی اقدامات اورژانس پیش بیمارستانی و غیر جراحی بیمارستانی و پیامد بالینی در بیماران آسیب ستون فقرات مراجعه کننده به مرکز ترومای بیمارستان پورسینا

125- بررسی فراوانی مکان آناتومیک و انواع آسیب های مهره ای،آسیب های همراه  و نقایص  عصبی در مرکز ترومای استان گیلان

126- بررسی جراحی ،عوارض و پیامدهای بالینی مصدومین با ترومای ستون مهره ها در مرکز آموزشی درمانی پورسینای رشت در سالهای 1397-1394

127- بررسی فراوانی آسیب های ستون فقرات تروماتیک  ناشی از تصادفات جاده ای در مرکز ترومای استان گیلان

128- مقایسه پیامد جراحی تکنیکهای ترمیم باز و فلپ لیمبرگ در بیماران مبتلا به سینوس پایلونیدال بستری در بیمارستان پورسینا در سال 1397

129- بررسی فراوانی علل مرگ در بیماران ترومایی فوت شده در 24 ساعت اول بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت طی سال های 96 و 97

130- بررسی فراوانی ترومبوسیتوپنی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به آسیب تروماتیک سر بستری شده دربخش ترومای دپارتمان اورژانس بیمارستان پورسینا رشت طی سال1396

131- بررسی اپیدمیولوژیک اختلالات خواب کودکان ۶ تا ۱۱ ساله به دنبال حوادث تروما در سال 97 در بیمارستان پورسینا رشت

132- بررسی سطح سدیم خون در شکستگی اندام های فوقانی ، تحتانی و هیپ به دنبال سقوط از سطح همتراز در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا رشت در سال 96

133- بررسی ترومای ناشی از نزاع در بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان پورسینا دررشت در سال 97

134- بررسی پیامدهای تروما در بارداری در مراجعین مرکز آموزشی درمانی پورسینا از تیر ماه سال 1396 تا تیر ماه سال 1398

135- بررسی الگوی تصادفات در وضعیت مه گرفتگی و عوامل مرتبط با آن در استان گیلان در سال های 1393 تا 1397

136- بررسی مقایسه و تاثیر لیدوکایین در بی حسی جهت بخیه کردن زخم در افراد مصرف کننده مزمن اپیوم با افراد غیر مصرف کننده در بیمارستان پور سینا در سال 1398

137- برآورد بار اقتصادی ناشی از خودسوزی در استان گیلان در طی سال¬های 1391-1396

138- بررسی مدت زمان و عوامل موثر در بازگشت به کار در بیماران شکستگی دنده مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان پورسینای رشت در سال 1397

139- برآورد  بار ناشی از تصادفات عابر پیاده در استان گیلان در سالهای 1396 و 1397

140- تحلیل فضایی تصادف خودرو های سنگین در جاده های بین شهری استان گیلان بین سال های 93 تا 97

141- ناتوانایی طولانی مدت در ترومای مینور سر در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا در سال ۹۶-۹۷ 

142- بررسی فراوانی پیامد مرگ ومیر و عوامل مرتبط  در بیماران ترومای قفسه سینه مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی پورسینا در فاصله سالهای 96-90 

143- بررسی نقش برونکوسکوپی فیبروپتیک زودهنگام در پیشگیری از آتلکتازی در بیماران ترومای قفسه سینه مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا در سال های 98-97 

144- بررسی تاثیر فرسودگی شغلی پزشکان بخش اورژانس مراکز آموزشی درمانی دانشگاه های علوم پزشکی ایران بر مراقبت بیماران، در سال 1397  

145-بررسی هموتوراکس و پونوموتوراکس به وسیله FAST (Focused Assessment Sonography for Trauma) در بیماران ترومایی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی پورسینا در بین سالهای 98-97

146- بررسی اثر ترکیبی تزریق داخل ضایعه ای تریامسینولون و وراپامیل در درمان اسکار کلوئید بعد از عمل جراحی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان­های ولایت و پورسینا رشت

147-استفاده از ماتریکس هادون در شناسایی راهکارهای پیشگیری از غرق شدگی در شمال ایران

148- بررسی الگوی غرق شدگی در دو بازه زمانی قبل و دوران بیماری کووید-19 در استان گیلان در سال های 1397 تا 1400

 

آخرین بروز رسانی : 01 آذر 1401