طرح های پژوهشی در دست اقدام واحد مدیریت دانش بالینی


1- راهنمای بالینی پیش بیمارستانی برخورد با بیماران سکته مغزی 

2- راهنمای بالینی پیش بیمارستانی برخورد با بیماران دچار کاهش سطح هوشیاری

3- تدوین راهنمای بالینی حفاظت پرسنل در برابر بیماری های واگیر

4- راهنمای بالینی برخورد اولیه، تشخیص و درمان بیماران سکته مغزی

5- راهنمای بالینی برخورد با بیماران دچار کاهش سطح هوشیاری

6- تدوین راهنمای بالینی پیش بیمارستانی برخورد با بیماران ضربه به سروگردن

7- تدوین راهکار جامع برخورد پیش بیمارستانی در بیماران با ترومای اندام ها.

8- تدوین راهنمای بالینی پیش بیمارستانی برخورد با بیماران ترومای قفسه سینه

9- تدوین راهنمای بالینی پیش بیمارستانی برخورد با بیماران ترومای شکم

10- تدوین راهنمای بالینی پیش بیمارستانی برخورد با بیماران مالتیپل تروما

 

 


آخرین بروز رسانی : 01 آذر 1401