ردیف

عنوان

فایل دانلود

 1

اپیدمیولوژی تصادف های موتور سیکلت در رشت در سال 1391

PDF

2

اپیدمیولوژی ضربه های سر در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت

PDF

3

 اپیدمیولوژی مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات رانندگی در استان گیلان در سال های 1391-1390

PDF

4

اپیدمیولوژی آسیب ها و علل آن در بیماران ترومایی بستری در بیمارستان پورسینای رشت 1384

PDF

5

 اپیدمیولوژی ترومای ناشی از حوادث رانندگی مرکز تحقیقات تروما مرکز آموزشی درمانی پورسینای رشت

PDF

6

اداره راه هوائی در بیماران ترومای متعدد پیش از اعزام به مرکز درمانی مرجع

PDF

7

بررسی استرس حاد، اختلال استرس پس از سانحه و کیفیت زندگی بعد از سوانح رانندگی در مصدومین بستری شده در بیمارستان پورسینا رشت طی سال 1388

PDF

8

ارتباط هوش هیجانی، عدالت سازمانی و رضایت از شغل با تعهد سازمانی کارکنان بیمارستان پورسینای شهر رشت

PDF

 9

ارزش پیش آگهی ارتباط بین سطح سرمی اینترلوکین-6 و پیامد بالینی در بیماران با آسیب سر شدید

PDF

 10

ارزیابی مدل گیل در تعیین میزان خطر ابتلا به بدخیمی پستان

PDF

11

ارزیابی آزمایش های غربالگری استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA)  در بیماران تحت جراحی به روش های مولکولی و کشت- مطالعه مروری سیستماتیک و آنالیز تجمعی

PDF

12

ارزیابی کیفیت تغذیه‌ ای و آلودگی میکروبی محلول های تغذیه روده ‌ای در بیماران بستری در بخش ICU جراحی اعصاب بیمارستان پورسینا رشت

PDF

13

استئوتومی با روش گوه باز پروگزیمال تیبیا: مقایسه آزادسازی در مقابل حفظ رباط طرفی داخلی سطحی (با استئوتومی بالا یا پایین توبرکل تیبیا)

PDF

14

اعتباریابی نسخه­ ی فارسی مقیاس خوداثربخشی درد: تجربه ­ی روان­سنجی در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن

PDF

15

اکتشاف موانع و عوامل تسهیل کننده در استفادۀ عابران از پلهای عابر پیاده یک مطالعۀ کیفی

PDF

16

الگوی مصرف غذا ومکملهای غذایی در بیماران دچار اسکلروز مولتیپل (MS) پیش و پس از تشخیص و نگرش آنان به نقش این متغیرها در روند بیماری

PDF

17

آسیب‌شناسی روانی محور یک درچهار ماهۀ اول پس از آسیب مغزی تروماتیک

PDF

18

آسیب مهره‌های گردنی در بیماران با ترومای غیر‌ نافذ گردن

PDF

19

بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به ترومای سر مراجعه کننده به بخش اورژانس

PDF

20

بررسی اپیدمیولوژیک حوادث رانندگی امداد رسانی شده توسط اورژانس 115 استان گیلان در سالهای 1391-1390

PDF

21

بررسی اپیدمیولوژیک غرق شدگی های امداد رسانی شده توسط اورژانس 115 استان گیلان در شش ماهه نخست سال های 1389 تا 1391

PDF

22

بررسی اتیولوژی، محل و نوع آسیب در بیماران دچار افتادگی پا

PDF

23

بررسی اختلال پاراکلینیک موثر در مرگ‌و‌میر بیماران ترومایی با استفاده از شیوه‌های داده کاوی

PDF

24

بررسی ارتباط بین شکستگی دنده و احتمال آسیب احشاء شکمی؛ یک گزارش کوتاه

PDF

25

بررسی دموگرافی روش‌های خودکشی در بیماران امدادرسانی شده توسط اورژانس 115 گیلان

PDF

26

بررسی ساختار عاملی، نقطه برش بالینی و ویژگی‌های روانسنجی نسخه 28 سوالی پرسشنامه سلامت عمومی در بیماران دچار آسیب مغزی تروماتیک

PDF

27

فعالیت های منجر به بروز گاز گرفتگی توسط سگ در استان گیلان

PDF

28

بررسی فاصله زمانی و عوامل همراه در خدمت رسانی اورژانس 115 استان گیلان (1392-1390)

PDF

29

بررسی فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در یک مرکز ترومای سطح اول

PDF

30

بررسی کیفیت ارائه خدمات اورژانس پیش‌بیمارستانی استان گیلان

PDF

31

بررسی مسمومیت با سموم ارگانو فسفره در جمعیت انسانی در ایران: یک مرور سیستماتیک

PDF

32

بررسی یافته های اتیولوژیک در بیماران مبتلا به سندرم تونل کوبیتال

PDF

33

بررسی نقش عدالت سازمانی ، تعهد سازمانی و رضایت از شغل برکیفیت زندگی کاری : مطالعه موردی کارکنان بیمارستان دولتی پورسینای شهر رشت

PDF

34

بررسی همه گیرشناسی تروما در بیماران سالمند دیابتی؛ یک گزارش اولیه

PDF

35

بررسی همه‌گیرشناسی ترومای صنعتی دست در استان گیلان

PDF

36

بررسی اپیدمیولوژیک ضربات سر منجر به فوت در سالن تشریح پزشکی قانونی تبریز از مهر 1378 لغایت شهریور 1379

PDF

37

بررسی ارتباط شاخص ضربانی با پیش آگهی بیماران ترومای سر متوسط

PDF

38

پیامد یک ماهه بیماران مبتلا به سندرم کروناری حاد با کراتین کیناز- ام بی مثبت و تروپونین منفی؛ یک گزارش کوتاه

PDF

39

بررسی فراوانی انواع MS در بیماران مبتلا به MS با و بدون تشنج استان گیلان از سال1387 تا 1389

PDF

40

 بررسی فراوانی نسبی تومورهای نخاع در بیماران بستری شده در بخش جراحی اعصاب بیمارستان پورسینای رشت از سال 81 تا 86

PDF

41

مقایسه قدرت پیش بینی کنندگی مرگ و میر سیستم های نمره ده در بیماران با ترومای متعدد MGAP و GAP

PDF

 42

بروز تاخیری آنوریسم کاذب شریان پوپلیته پس از ترومای نافذ

PDF

 43

 پیش بینی کننده های اضطراب و افسردگی بیماران پس از عمل جراحی پیوند عروق کرونر در هنگام ترخیص

PDF

44

 پیش بینی پیامد حرکتی و شناختی آسیب مغزی تروماتیک حاد مبتنی بر طول مدت بستری، نمرة، (GCS) مقیاس اغماء گلاسگو وضعیت  روانی و سوء مصرف مواد: مطالعة موردی بخش اورژانس و جراحی اعصاب بیمارستان پورسینا، رشت

PDF

45

 تاثیر دونپزیل برای بهبود سطح هوشیاری بیماران دچار سکته حاد مغزی

PDF

46

 ترخیص بیماران قبل و بعد از استقرار متخصص طب اورژانس

PDF

47

 تعیین حساسیت، ویژگی و نقطه برش آزمون دیداری-حرکتی بندرگشتالت در تشخیص آسیب مغزی تروماتیک

PDF

 48

 تعیین علل رضایت شخصی در بخش اورژانس بیمارستان پورسینای رشت

PDF

 49

 تعیین عوامل روان شناختی مرتبط با ناتوانی جسمی در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن

PDF

 50

 تغییر شخصیت نوع پرخاشگر و عوامل تعیین کننده آن در بیماران دچار آسیب مغزی تروماتیک

PDF

 51

 تغییرات سطح سرمی فنی توئین در پروفیلاکسی تشنج های بیماران ترومایی سر

PDF

 52

حوادث ترافیک جاده‌ای، پدیده تهدید‌کننده زندگی در گیلان: بررسی همه‌گیرشناسی

PDF

 53

میزان آگاهی و نگرش اعضای بسیج جامعه پزشکی در ارتباط با اقدامات اولیه در صدمات سوختگی در استان گیلان

PDF

54

 روانپریشی ثانوی بر آسیب مغزی تروماتیک با تظاهر علامت برجسته هذیان بزرگ‌منشی: یک مطالعه موردی با پیگیری 4 ماهه

PDF

 55

 روند حمایت تغذیه ای در بیماران دچار آسیب سر بستری در بخش مراقبت های ویژه جراحی اعصاب

PDF

 56

ساخت مدل پیش بینی کننده به منظور شناخت عوامل خطرزای پدیدآیی اختلالات روانی پس از آسیب مغزی تروماتیک

PDF

 57

شکستگی های ستون فقرات در بیماران پذیرفته شده در بخش اورژانس بیمارستان پورسینای رشت (1382-1380)

PDF

 58

شیوع عوامل خطرزای قلبی- عروقی در بیماران دیابتی کرمان و ارتباط آن با مصرف اوپیوم

PDF

 59

عوارض و مرگ و میر پس از اندآرترکتومی شریان کاروتید در بیماران دچار تنگی کاروتید

PDF

60

عوامل مرتبط با شروع اختلال استرس پس از سانحه در حوادث جاده ای

PDF

 61

 فراوانی اختلال استرس حاد و پس از سانحه در مصدومین حوادث رانندگی بستری در بیمارستان پورسینای رشت در سال 1389

PDF

62

فراوانی و ویژگیهای خشونت علیه پرسنل پرستاری واحد اورژانس بیمارستانهای آموزشی رشت

PDF

63

کارکرد نامیدن کلامی بعد از جراحی لوب تمپورال دربیماران مبتلا به صرع کانونی یکطرفه یک مرور سیستماتیک

PDF

64

گزارش 120 مورد دررفتگی مفصل شانه در بیماران مراجعه کننده به بخش   اورژانس

PDF

65

گزارش یک مورد آمبولیزاسیون بوسیله کویل در فیستول شریانی وریدی ناشی از تروما

PDF

66

گزارش یک مورد شوانوم ریشه قدامی C1 با تظاهر سندرم فورامن مگنوم

PDF

67

محاسبه هزینه ـ واحد پایگاه‌های انتقال خون استان گیلان

PDF

68

مقایسه تعداد بیماران تریاژ شده در نوبت کاری سه گانه در بیمارستان پورسینا رشت

PDF

69

مقایسه میزان سرمی پرولاکتین در بیماران دچار میگرن مزمن و دوره‌ای

PDF

70

مقایسه ی ویژگی‌های جمعیت شناختی، روان شناختی و مراقبت بیمارستانی در بیماران واجد و فاقد اختلالات روانی پس از آسیب مغزی تروماتیک

PDF

71

مقایسه بیماران دارای ادعای غرامت مالی و بدون ادعای غرامت مالی از نظر وجود اختلالات روانی 4 ماه پس از آسیب مغزی تروماتیک

PDF

72

مقایسه پیامد دو روش جراحی آزادسازی با جابجایی و قطع عصب پوستی خارجی ران در درمان مرالژی پارستتیکا 14 بیمار مقاوم به درمان دارویی

PDF

73

استئوتومی با روش گوه باز پروگزیمال تیبیا: مقایسه آزادسازی در مقابل حفظ رباط طرفی داخلی سطحی (با استئوتومی بالا یا پایین توبرکل تیبیا)

PDF

74

مقایسه یافته های CT اسکن و ویژگی های بالینی در بیماران واجد و فاقد اختلال های روانی پس از آسیب مغزی تروماتیک: یک مطالعه توصیفی-طولی

PDF

75

نمونه ای از طب پیشگیری در آموزه های قرآن

PDF

76

وضعیت تعیین تکلیف بیماران بخش اورژانس بیمارستان پورسینای رشت قبل و بعد از استقرار متخصصین طب اورژانس

PDF

77

وضعیت مراقبت های عصبی اورژانس پیش بیمارستانی و عوامل مرتبط با آن در بیماران تروماتیک

PDF

78

همبستگی قطر نیام عصب اپتیک و فشار داخل جمجمه در مبتلایان به ترومای سر

PDF

79

همه گیر شناسی حیوان گزیدگی در شهرستان رشت، استان گیلان، سال 1391

PDF

80

همه‌گیر‌شناسی تروما در کودکان مراجعه‌کننده به مرکز آموزشی درمانی پورسینا

PDF

81

میزان درناژ قفسه سینه بعد از پیوند عروق کرونر و عوامل مرتبط با آن

PDF

82

بررسی ارتباط بین مشخصات فردی-اجتماعی بیماران دچار زندگی نباتی با نشانه‌های روانی در مراقبین خانوادگی 

PDF

83

 شیوع آرکوئت فورامن در بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس؛ یک مطالعه اپیدمیولوژیک

PDF

84

بررسی بار رخدادهای ترافیکی و واکاوی عوامل منتسب به آن در جامعه روستایی استان گیلان

PDF

 85

تعیین ارتباط میان سطح هوشیاری بیماران ترومای سر و زمان انجام تراکئوستومی

PDF

86 

 ارتباط کیفیت زندگی کاری با پایبندی سازمانی در کارکنان مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی

PDF

 87

آگاهی و عملکرد کارورزان از کاربرد کلار گردنی در بیماران ترومایی؛ یک مطالعه مقطعی

PDF

 88

 بررسی رابطه تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی در کارکنان شاغل در مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان گیلان

 PDF

89

مقایسه رو شهای ارزیابی اقتصادی IRR و AIRR ،MIRR ، NPV کلاسیک در تحلیل عملکرداستقرار سیستم مدیریت ایمنی، سلامت و محیط زیست (HSE-MS)

PDF

90

 فراوانی صدمات ورزشی و عوامل مرتبط با آن دریکی از مراکز آموزشی درمانی شهر رشت

 PDF

  91

 اعتبارسنجی و تحلیل عاملی تاییدی نسخه فارسی پرسشنامه کارکردهای مربیگری (MFQ-9) در کارکنان بیمارستانی

  PDF

  92

 بررسی رابطه اضطراب، سطح کورتیزول و IgA بزاقی با لیکن پلان دهانی

   PDF

  93

 تغییرات سطح سرمی فنی توئین در پروفیلاکسی تشنج های بیماران ترومایی سر

  PDF 

  94

 روانپریشی ثانوی بر آسیب مغزی تروماتیک با تظاهر علامت برجسته هذیان بزرگ منشی: یک مطالعه موردی با پیگیری 4 ماهه

  PDF 

  95

 مقایسه اثربخشی دیازپام و متیل پردنیزولون وریدی در درمان سرگیجه حاد محیطی؛ یک کارآزمایی بالینی

 PDF 

 96

 مقایسه سطح سرمی ویتامین د در بیماران مبتلابه پسوریازیس با جمعیت نرمال

 PDF 

 97  ارزیابی سونوگرافیک ضخامت و الگوهای آندومتر در بارداری اکتوپیک: یک چشم‌انداز جدید

 PDF 

 98  شیوع عوامل خطر عمده بیماریهای قلبی عروقی در کارکنان بانکهای استان گیالن در سال 1395

 PDF 

99 تبیین کیفیت مراقبت در ترومای شکم و لگن از دیدگاه مدیران پرستاری

  pdf

100 نگاهی به چگونگی توزیع منابع بهداشتی درمانی استان گیلان در سال های 1390 و 1392

  pdf

101 بررسی اپیدمیولوژیک حوادث رانندگی امدادرسانی شده توسط اورزانس گیلان در سال های 95-91

   pdf

102 میزان آگاهی و نگرش اعضای بسیج جامعه پزشکی در ارتباط با اقدامات اولیه در صدمات سوختگی در استان گیلان

  pdf

103 مقایسه روشهای ارزیابی اقتصادیIRR , MIRR , EAIRR , NPV کلاسیک در تحلیل عملکرد استقرار سیستم مدیریت ایمنی، سلامت و محیط زیست (HSE-MS)

pdf

 104  بررسی ارتباط فاکتورهای اجتماعی- اقتصادی با پیامد مرگ و شدت آسیب دیدگی در مصدومان حوادث ترافیکی

 PDF 

105

بررسی فراوانی، نوع و پیامدهای تروما در دوران بارداری در مراجعین به مرکز ارجاعی ترومای گیلان از تیرماه سال 1396 تا تیر 1398

   PDF  

106

بررسی ارتباط درجه و مرحله بدخیمی با عوامل محیطی درگیر بر اساس جنسیت و سن بیماران در بیماران سرطان کولورکتال

  pdf

107

بررسی آسیب های دستگاه تناسلی و مجاری ادرار در بیماران با شکستگی لگن مراجعه کننده به یک بیمارستان رفرال تروما در شمال ایران؛ یک مطالعه مقطعی

pdf

108

بررسی موارد شکایات در مداخلات طبی زیبایی در اداره کل پزشکی قانونی استان گیلان شهرستان رشت

   pdf

109

بررسی ارتباط شکستگی های صورت و جمجمه با پیامد آسیب های مغزی در بیماران ضربه به سر مراجعه-کننده به اورژانس مرکز آموزشی درمانی پورسینا از سال 1394 تا 1396

  pdf

110

ارتباط تجارب معنوی با امید به زندگی و اضطراب مرگ در بیماران مبتلا به سوختگی

  pdf

111

بررسی ارتباط بین مشخصات فردی-اجتماعی بیماران دچار زندگی نباتی با نشانه‌های روانی در مراقبین خانوادگی

  pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 01 آذر 1401